ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اختصاص

'extesās

۱. مخصوص کاری یا چیزی کردن؛ ویژه کردن.
۲. (اسم) ویژگی.
۳. [قدیمی] قرب و منزلت.

۱. خاص، مختص، مختصه، ویژه
۲. تعلق

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما