ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخ

'ox

هنگام شادی، غم، درد، و تٲسف گفته می‌شود: ◻︎ اخ‌اخی برداشتی ای گیج‌گاج / تا که کالای بدت یابد رواج (مولوی: ۶۰۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ