ترجمه مقاله

احکام

'ahkām

۱. آداب و رسوم.
۲. قوانین؛ مقررات: ◻︎ ای دل برو مقلد احکام شرع باش / کز یمن آن به عالَم تحقیق وارسی (ابن‌یمین: ۵۲۰).
۳. = حُکم
⟨ احکام نجوم: طریقه‌ای از غیب‌گویی یا پیش‌بینی حوادث از روی اوضاع کواکب که آن‌ها را در کارها و زندگانی مردم مؤثر می‌دانستند.

فرمان ها، دستورها

ترجمه مقاله