ترجمه مقاله

احوال پرسی

'ahvālporsi

۱. پرسیدن حال کسی.
۲. پرسش دوستانه از چگونگی وضع و حال و کاروبار کسی.

ترجمه مقاله