ترجمه مقاله

احوال

'ahvāl

۱. [جمعِ حال] = حال hāl
۲. کیفیت حال و وضع کسی یا جایی.
۳. اوضاع معیشت؛ کاروبار.
۴. وقایع؛ پیشامدها.
۵. شرح حال؛ سرگذشت زندگی.
۶. [جمعِ حَول] سال‌ها.

۱. حال
۲. اعمال، حالات
۳. اوضاع
۴. سرگذشت

سرگذشت، چگونگ

ترجمه مقاله