ترجمه مقاله

احماض

'ehmāz

مزاح کردن.

ترجمه مقاله