ترجمه مقاله

احسن

'ahsan

خوب‌تر؛ نیکوتر؛ بهتر.
⟨ احسن‌ تقویم: [قدیمی] = احسن‌التقویم

خوشترین، نیکوترین، بهترین

ترجمه مقاله