ترجمه مقاله

احسان

'ehsān

۱. نیکی کردن؛ نیکی؛ نیکوکاری.
۲. [مجاز] بخشش.

انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوعپروری، نوعدوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکی

نکویی، نکوکار

ترجمه مقاله