ترجمه مقاله

احتیاج

'ehtiyāj

نداشتن چیزی که مورد لزوم است؛ حاجت داشتن؛ نیازمند بودن؛ حاجتمندی؛ نیازمندی.

۱. حاجت، نیاز
۲. بینوایی، حاجتمندی، فقر، نیازمندی، وسن
۳. اقتضا، ضرورت، لزوم، نیاز، وجوب

نیاز، نیازمند

ترجمه مقاله