ترجمه مقاله

احتکاک

'ehtekāk

۱. خراشیدن.
۲. خاریدن.
۳. ساییدن؛ اصطکاک.
۴. خود را به چیزی مالیدن.

ترجمه مقاله