ترجمه مقاله

احتساب

'ehtesāb

۱. حساب کردن؛ شمردن.
۲. به‌شمار آوردن.
۳. گمان کردن.
۴. [قدیمی] آزمودن.
۵. [قدیمی] اکتفا کردن.
۶. [قدیمی] نهی کردن از آنچه در شرع ممنوع باشد.

۱. شمارش، محاسبه
۲. لحاظ

بشمار آوردن، شمردن

ترجمه مقاله