ترجمه مقاله

اجنبی

'ajnabi

۱. بیگانه؛ غریب.
۲. اهل یک کشور دیگر.
۳. کشور بیگانه.
۴. نامحرم.
۵. [قدیمی] نامربوط؛ بی‌ارتباط.

۱. بیگانه، خارجی
۲. غریب، غریبه، غیر ≠ آشنا، خودی

بیگانه

ترجمه مقاله