ترجمه مقاله

اجر

'ajr

مزد؛ پاداش.

اجرت، پاداش، ثواب، جایزه، حقالزحمه، دستمزد، عطیه، کارمزد، مزد

ترجمه مقاله