ترجمه مقاله

اجتناب

'ejtenāb

دوری کردن؛ پرهیز کردن.

احتراز، استنکاف، امتناع، امساک، پرهیز، تحاشی، تحرز، حذر، خودداری، دوری، کنارهگیری

دوری، پرهیز، گریز، پرهیز کردن

ترجمه مقاله