ترجمه مقاله

اجباری

۱. اضطراری، الزامی، جبری، زورکی، زوری، قسری، قهری
۲. اجباراً، جبراً، قهراً ≠ اختیاری

ناخواسته، به زور

ترجمه مقاله