ترجمه مقاله

اجازه

'ejāze

۱. موافقت کردن با انجام کاری که کسی قصد انجام آن را دارد؛ رخصت دادن؛ اذن؛ رخصت.
۲. (شبه جمله) کلمه‌ای که با ادای آن موافقت کسی را برای انجام کاری کسب می‌کنند.

۱. اجازت، اذن، تجویز، دستور، رخصت
۲. پروانه، تصدیق، جواز، مجوز، منشور
۳. فتوا

پروانه

ترجمه مقاله