ترجمه مقاله

اجابت

'ejābat

۱. جواب دادن؛ پاسخ دادن.
۲. قبول کردن.
۳. پذیرفتن خواهش؛ برآوردن حاجت.

۱. استجابت، برآوردن، پذیرش، پسند، تصویب، قبول، مستجاب، مقبول
۲. تخلیه، دفع، قضایحاجت

پاسخ، برآوری، پاسخ دادن

ترجمه مقاله