ترجمه مقاله

اثیر

'asir

۱. کرۀ آتش که بالای کرۀ هوا قرار دارد.
۲. [مجاز] روان؛ روح.
۳. [قدیمی، مجاز] آسمان.

اتر، مادهسیال

ترجمه مقاله