ترجمه مقاله

اثربخش

اثردار، کارگر، کاری، موثر، مفید ≠ بیاثر

ترجمه مقاله