ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثبات

'esbāt

۱. پابرجا کردن.
۲. معلوم کردن درستی امر یا موضوعی به گونه‌ای که دیگران آن را بپذیرند؛ ثابت کردن؛ به ثبوت رساندن.
۳. قرار دادن.
۴. نوشتن.

۱. تایید، ثبوت
۲. ثابت، محرز، مدلل ≠ نفی

پایستن، اُستوانش، اُستانش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ