ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتیان

'etyān

۱. آوردن.
۲. آمدن.
۳. انجام دادن.
۴. [مجاز] جماع کردن؛ همبستر شدن.
⟨ اتیان به مثل: [قدیمی] آوردن مثل چیزی؛ نظیر و شبیه آوردن چیزی را.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ