ترجمه مقاله

اتهام

'ettehām

گمان بد دربارۀ کسی بردن؛ به کسی گناهی نسبت دادن؛ تهمت زدن؛ افترا زدن.

افترا، بهتان، تهمت، فریه

چفته

ترجمه مقاله