ترجمه مقاله

اتخاذ

'ettexāz

گرفتن؛ فراگرفتن؛ برگرفتن.

در گرفتن، فرا گرفتن

ترجمه مقاله