ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتابک

'atābak

۱. در دورۀ قاجار، وزیر بزرگ.
۲. حاکم محلی.
۳. مربی کودک، به‌ویژه مربی شاهزادگان.

۱. آموزگار، اتالیق، لله، مودب، مربی، معلم
۲. اتابیک، پدربزرگ،
۳. وزیراعظم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ