ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیز

'abiz

شرارۀ آتش؛ جرقه: ◻︎ هست زآهم آتش دوزخ ابیز / ناله‌ای از من ز تندر صد ازیز (منجیک: ۲۳۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ