ترجمه مقاله

ابقا

'ebqā

۱. باقی گذاشتن؛ برجا گذاشتن چیزی.
۲. پایدار نگه ‌داشتن.
۳. [قدیمی] زنده داشتن.
۴. [قدیمی] رحم کردن به حال کسی؛ ترحم؛ شفقت.

میا نجی گری، نگه داشت، واگذاشت

ترجمه مقاله