ترجمه مقاله

ابعد

'ab'ad

بعیدتر؛ دورتر.

دورتر

ترجمه مقاله