ترجمه مقاله

ابرش

'abraš

۱. اسبی که خال‌های مخالف رنگ (خصوصاً سرخ و سفید) خود داشته باشد.
۲. [مجاز] رنگارنگ.

ترجمه مقاله