ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابد

'abad

۱. زمان آینده که نهایت ندارد.
۲. (صفت) همیشه؛ جاوید؛ دائم.
۳. [قدیمی] دهر؛ روزگار.

ازلی، دایم، قدیم، همیشه ≠ ازل

جاوید، همیشگی، همیشه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ