ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آینده

'āyande

۱. زمان بعد از حال.
۲. (اسم) (ادبی) در دستور زبان، فعلی که بر زمانِ پس از حال دلالت دارد.
۳. کسی که از جایی بیاید.
۳. آنچه بعد بیاید.

۱. آتی، آتیه، آجل، بعدی، مستقبل
۲. واردشونده ≠ گذشته،
۳. رونده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ