ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده پهلو

'ākandepahlu

بسیارفربه؛ چاق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ