ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده

'ākande

= طویله: ◻︎ روز به آکنده شدم، یافتم / آخور چون پاتلهٴ سفلگان (ابوالعباس ربنجنی: شاعران بی‌دیوان: ۱۳۵).

۱. انباشته، پر، سرشار، لبالب، لبریز، مالامال، مشحون، ممتلی، مملو
۲. آخور، اصطبل، طویله
۳. سمین، فربه ≠ خالی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ