ترجمه مقاله

آکتیو

'āktiv

۱. فعال؛ کاری؛ پرکار.
۲. مؤثر.
۳. (نظامی) [منسوخ] کسی که همۀ عمر خود را به شغل نظامی اختصاص دهد.

کارا، کارساز، کار

ترجمه مقاله