ترجمه مقاله

آژینه

'āžine

= آسیازنه

ترجمه مقاله