ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آژیریدن

'āžiridan

۱. هشیار کردن؛ آگاه ساختن؛ آگاهانیدن.
۲. بانگ زدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ