ترجمه مقاله

آژیانه

'āžiyāne

پوشش ‌زمین از سنگ یا آجر؛ سنگ‌فرش؛ آجرفرش.

ترجمه مقاله