ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آژگن

'āžgen

در مشبکی که از پشت آن درون خانه دیده شود؛ غلبکن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ