ترجمه مقاله

آپارتمان

'āpārt[e]mān

۱. ساختمانی که معمولاً دارای چندین طبقه است و به واحدهای مجزایی تقسیم می‌شود.
۲. هریک از این واحدها.

۱. خانه، مسکن، منزل
۲. ساختمان

سراچه

ترجمه مقاله