ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آوه

'āvah

آوخ؛ آه؛ وای؛ دریغ؛ دریغا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ