ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره

'āvāre

۱. گم‌گشته.
۲. سرگشته؛ سرگردان.
۳. بی‌خانمان؛ دربه‌در.
۴. دور از وطن.

۱. آسمانجل، آلاخونوالاخون، بیخانمان، خانهبدوش، دربدر، سرگردان، ویلان
۲. پراکنده، پریشان، متفرق
۳. تبعید
۴. بیسامان، سرگردان، سرگشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ