ترجمه مقاله

آهن

'āhan

۱. فلزی خاکستری‌رنگ، چکش‌خور و رسانای جریان الکتریسته که در هوای مرطوب به راحتی زنگ می‌زند. در ۱۵۳۰ درجه سانتی‌گراد گداخته می‌شود و در ۸۰۰ درجه نرم و سرخ می‌گردد. در صنعت کاربرد فراوان دارد.
۲. هر چیزی که از آهن ساخته شده باشد.

۱. پولاد، چدن، حدید
۲. زنجیر، سلاح

ترجمه مقاله