ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آه

'āh

۱. آخ؛ وای؛ آوخ.
۲. نفس بلند که از درد یا شادی از سینه برآورند: ◻︎ گر بُوَد در ماتمی صد نوحه‌گر / آه صاحب‌درد آید کارگر (عطار: ۳۷۸).

۱. آوخ، افسوس، حیف، دریغا، وای
۲. دم، نفس
۳. مویه، ناله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ