آند

'ānod

قطب مثبت باتری الکتریکی و مانند آنه؛ جریان برق.

فراز

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما