ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آنتی تز

برابر نهاد، پاد نهاد، پاد نهشت، برابرنهاد

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما