ترجمه مقاله

آناناس

'ānānās

۱. میوۀ مخروطی‌شکل درشت، آبدار، و معطر دارای پوست چوبی سخت و خاردار که دارای
۲. درخت این میوه با برگ‌های دراز و گل‌های خوشه‌ای ریز آبی.

کاجدیس

ترجمه مقاله