ترجمه مقاله

آناتومی

'ānātomi

= کالبدشناسی

تنشناسی، کالبدشناس

ترجمه مقاله