ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آن

'āne

تعلق و اختصاص چیزی به کسی را می‌رساند؛ مالِِ؛ متعلق‌ به: ◻︎ سپهر ستاده زمین آنِ اوست / روان و خرد زیر فرمان اوست (فردوسی: ۳/۲۴۶).
⟨ از آنِ: = آنِ

۱. ثانیه، حین، دم، طرفهالعین، لحظه، لمحه، نفس، وقت
۲. حسن، نزاکت
۳. مال، متعلق

دم، هنگام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ