ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آموزاندن

'āmuzāndan

تعلیم دادن؛ یاد دادن؛ آموختن چیزی به کسی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ