ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آموده

'āmude

۱. ساخته.
۲. آراسته: ◻︎ دو خرگه داشتی خسرو مهیا / برآموده به گوهر چون ثریا (نظامی۲: ۲۸۵).
۳. به‌رشته‌کشیده‌شده.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما