ترجمه مقاله

آموختن

'āmuxtan

۱. یاد گرفتن علم یا هنری از دیگران؛ فرا گرفتن: ◻︎ هرکه نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار (رودکی: ۵۳۲).
۲. یاد دادن علم یا هنری به دیگران.
۳. (مصدر لازم) [قدیمی] خو گرفتن؛ مٲنوس شدن.

ترجمه مقاله